สรรพากรยันดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 2 หมื่นไม่เสียภาษี

อธิบดีกรมสรรพากรยืนยันดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ได้เปิดเผยถึงเรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในส่วนของผู้ที่ได้ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท

นายเอกนิติ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งกรมสรรพากรได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาหลังหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยทางกรมสรรพากรขอยืนยันว่าหากผู้ฝากเงินกับธนาคารประเภทออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี โดยธนาคารจะนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กับกรมสรรพากร แต่หากผู้ฝากเงินไม่ประสงค์จะได้รับการยกเว้นภาษีต้องแจ้งธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยไม่ให้นำส่งข้อมูล ซึ่งธนาคารจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ทั้งนี้ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และหากผู้ฝากเงินกับธนาคารได้ดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 บาท ก็ไม่ต้องทำอะไร ซึ่งจะเป็นผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ของประเทศ

นายปรีดี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การกำหนดให้ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยทุกบัญชีต่อกรมสรรพากรจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวและไม่ต้องการให้ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากรต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยที่ลูกค้ามีบัญชีให้ครบทุกธนาคารตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการแจ้งครั้งเดียวจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมาแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าที่มาแจ้งภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จะมีผลตั้งแต่รอบภาษีดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีแรกในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป.